_DSC6898.jpg Gulvbobler Tal ordentligt (2) 90x90 cm_8x.jpg

Studie- og ordensregler

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. på gymnasiale uddannelser ligger til grund for skolens studie- og ordensregler.

Studie- og ordensregler

 1. Du er forpligtet til at være bekendt med skolens retningslinjer og rette dig efter disse. Du og dine forældre gøres bekendte med studie- og ordensreglerne ved skolestart i 1g og løbende skal du holde dig orienteret om reglerne via skolens hjemmeside eller ved opslag.

 

Du skal:

 1. møde til undervisning og møde til tiden
 2. deltage aktivt i undervisningen (uanset formen) og være velforberedt til undervisning og følge lærernes eller skolens personales anvisninger.
 3. Du må ikke forstyrre undervisningen.
 4. aflevere dine skriftlige besvarelser af opgaver til tiden og uden snyd
 5. i forlængelse af fravær oplyse skolen om hvorfor du var væk (du gør det i lectio)
 6. deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og lignende og uden snyd.
 7. altid vise hensyn og respekt over for andre i både tiltale og adfærd, se i øvrigt skolens antimobbestrategi. Det gælder også udenfor skoletiden hvis det påvirker undervisningsmiljøet på skolen.
 8. behandle skolens bygninger og inventar, herunder bøger og udstyr, hensynsfuldt.
 9. rydde op efter dig selv og hjælpe hvis du bliver bedt om det, herunder altid hænge stolen op efter undervisning.

 

Du må ikke:

 1. ryge, tage snus eller andre tobaksrelaterede produkter på skolens område – hverken inde eller ude.
 2. medbringe, opbevare, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i undervisningstiden på skolens område.
 3. ikke tage billeder, optage videoer eller optage lyd af undervisningssituationen eller på skolens område, medmindre læreren og de deltagende aktivt giver tilladelse herom.
 4. mobbe eller på anden måde krænke, herunder vold, dine skolekammerater eller de ansatte på skolen
 5. med vilje gøre skade på skolens inventar eller personalets eller andre elevers ting

 

Ved overtrædelse:

 1. vil der ske påtale og sanktionering proportionelt i forhold til overtrædelsens karakter.
 2. vil der kunne ske bortvisning eller udelukkelse fra deltagelse i fx fester eller lignende.
 3. vil der, med mindre overtrædelsen er så markant, at straks-sanktion er berettiget, ske en samlet individuel sagsbehandling med beskrivelse af hændelsesforløb og berørte personer vil blive hørt inden der træffes beslutning om sanktion.

 

Se reglerne uddybet og sanktionsmulighederne forklaret i de enkelte kapitler nedenfor.

 • Forståelsespapir mellem lærer og elev

  Forståelsespapiret beskriver en række forventninger til den gode elev og lærer på Skanderborg Gymnasium. Formålet er at have et fælles udgangspunkt for et konstruktivt samarbejde mellem lærere og elever omkring undervisningsmiljøet i klassen.

  Klassen lærerteam og elevrådsrepræsentanter sørger med passende mellemrum for, at folderen gennemgås og bruges som oplæg til drøftelse i klasserne. Således kan alle klasser hver især få talt om, hvilke forventninger man har til hinanden og til læren.

  Indholdet af forståelsespapiret introduceres og gennemgås af teamformænd for grundforløbsklasserne i starten af skoleåret.

  Papiret er udarbejdet i forlængelse af et arbejde i elevrådet i efteråret 2021 og efter drøftelse med skolens lærere.  Papiret blev præsenteret af elevrådet på PR-møde d. 9. december. Efterfølgende har Skoleudvalget drøftet papiret i januar 2022.

  Forståelsespapir

 • Skriftlige afleveringer og snyd/plagiat

  Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at afgive disse, eller hvis eleven lader andre skrive besvarelsen for sig.

  Den enkelte lærer, i alle fag med skriftlig dimension, skal sikre sig, at eleverne på et givent hold trænes i angivelse af henvisning til eventuelle kilder. Dette sker typisk i forbindelse med de første opgaver i 1g. Læreren skal anvise hvordan det konkret skal ske og eleverne skal belæres i konsekvenserne af at snyde, bl.a. med henvisning til skolens studie-ordensregler.

  Eleverne gøres bekendt med www.stopplagiat.nu 

  Hvis læreren opdager at en elev har snydt med en skriftlig opgave, da gælder følgende:

  1. Første gang det sker påtaler læreren det alvorligt i forbindelse med opgaveevaluering. Læreren orienterer resten af teamet skriftligt via klassens team-konference, med henblik på at sprede opmærksomheden til andre fag med skriftlig dimension. Er der tale om at hele eller store dele af opgaven består af plagiat kan læreren markere opgaven som ikke afleveret.

   

  1. Anden gang en lærer opdager at eleven har snydt (og det kan godt være, at plagiatet er opdaget i et andet fag) påtales det og læreren sørger for at studievejleder får besked. Studievejleder indkalder eleven til en alvorlig samtale med henblik på, at eleven gøres bekendt med, at der ved gentagelse vil blive sanktioneret med skriftlig advarsel. Læreren orienterer resten af teamet på samme måde som under pkt. 1. og læreren markerer opgaven som ikke afleveret.

   

  • Det kan, hvis det er fagligt og pædagogisk passende, aftales konkret, at eleven får mulighed for at aflevere den pågældende opgave igen, opgaven evalueres og godskrives som afleveret.

   

  1. Tredje gang eleven afleverer plagieret opgave meddeles eleven, igen via studievejleder, en skriftlig advarsel på grund af gentagelsen, med markering af at fortsat snyd vil føre til skærpede sanktioner såsom:

   

  • aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning.

   

  • Bliver der konstateret snyd i forbindelse med de obligatoriske opgaver: dansk-historieopgaven (DHO), studieretningsopgaven (SRO), historieopgaven (HO), terminsprøver og årsprøver erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør efterfølgende om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven får mulighed for at besvare en ny opgave.

   

  • Snyd i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet.

   

 • Fravær og lægeerklæring

  Årsagen til fraværet er relevant, når skolens ledelse konkret vurderer, hvorvidt der skal gribes ind. Dermed kan der tages hensyn til omfattende sygdom eller andet handicap. Der kan i disse særlige tilfælde efter behov aftales kompenserende undervisning. Fravær fra undervisning, kan være af et sådant omfang, at der ikke kan gives en faglig forsvarlig årskarakterer. I forlængelse heraf vil det blive vurderet, om der kan indstilles til prøve. 

  Der kan, i forbindelse med fravær, som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræves udtalelse fra læge/hospital eller en lægeerklæring. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring.

  I specielle tilfælde kan en elev i løbet af gymnasietiden fritages (fx i idræt). Det vil betyde, at der ikke kan gives årskarakter i faget. Elever, der fritages fra idræt fra starten af gymnasietiden, skal gennemføre et andet fag på C-niveau. Faget idræt har, med dette fags krav til elevens fysiske muligheder, behov for en særlig forståelse af, hvordan man som elev er studieaktiv. Da faget idræt udover den fysiske deltagelse i øvelserne også har en betragtelig teoretisk side, kan eleven godt deltage i store dele af undervisningen på trods af en given fysisk skade. I samråd med idrætslærerne vil eleven få anvisning af, hvordan eleven kan deltage. 

  Fravær i faget idræt vil blive ført, når eleven ikke deltager aktivt i undervisningen. For at kunne deltage aktivt i undervisningen kræves det, at eleven er omklædt til idrætstøj. Har du en synlig skade, som du kan forevise, føres der ikke fravær. Det kræver stadig at du møder op til lektionen og deltager i det omfang, det er muligt. Fx hvis du har et forstuvet håndled, kan du i samråd med idrætslæreren finde aktiviteter, du kan udføre. 

  Ved langvarig skade, hvor eleven over en længere periode kun kan deltage delvist eller helt skal fritages fra idrætsundervisningen, kræves en lægeerklæring. På samme måde som ovenfor deltager eleven så vidt det er muligt i undervisningen. Ofte er det muligt at eleven arbejder med genoptræningsøvelser eller lignende knyttet til den konkrete skade. Dvs. har du en lægeerklæring på en langvarig skade, kan du undgå fravær ved at møde op til lektionerne og deltage i det omfang, det er muligt.

  Der gives en kopi af lægeerklæringen til både idrætslæreren og til studievejlederen (via kontoret).

   

  Du finder måltal for fravær under dokumentation.

 • Sanktioner - hvad kan forsømmelser føre til?

  Hvis skolens ledelse skønner, at deltagelsen ikke er tilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale. Hvis det ikke løser problemet, gives en sindet skrivelse, der er en orientering om forventet iværksættelse af sanktion, og dernæst en skriftlig advarsel (som vedrørende elever under 18 år sendes til forældrene) med angivelse af mulige konsekvenser, hvis adfærden ikke ændres.

  De mulige konsekvenser er:

  • Afbrydelse af din SU som en konsekvens af lav studieaktivitet.
  • Henvise dig til aflæggelse af alle mulige eksamener i kommende eksamenstermin.
  • Samtidig tab af årskarakterer.
  • Fortabelse af retten til at gå til eksamen i fag med stort fravær.
  • Fortabelse af mulighederne for oprykning til næste klassetrin. 

  De to sanktioner, ”Mistet ret til at gå til eksamen” og ”Bortvisning fra uddannelsen” kan også komme på tale, hvis adfærden i undervisningssammenhæng ikke er acceptabel.

  Forsømmelserne opgøres for hvert skoleår og overføres ikke til det følgende år. Elever, der har fået en skriftlig advarsel, kan det følgende år få en advarsel uden forudgående samtale.

 • Hvad vil det sige at være studieaktiv?

  Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i lektionerne, deltagelse i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og uden for skolen, samt aflevering af opgavebesvarelser af acceptabel kvalitet.

  I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglæreren, hvilke betingelser (fx i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelse), der gælder for opfyldelse af mødepligten. 

  I tilfælde af aflyste moduler sikrer skolen så vidt muligt, at der foregår faglig aktivitet, eller at undervisningen flyttes eller etableres på et senere tidspunkt.

  Skolen kan med dags varsel placere undervisning på skoledagene i tidsrummet 8:05-15:15. Med lidt længere varsel kan skoledagen planlægges til og med 6. lektion, der slutter kl. 16.50. Alt fravær registreres uanset årsag! Eleverne skal efter ethvert fravær, for hver enkelt lektion, angive fraværsårsag i Lectio. 

  Forsømmelighed med hensyn til aflevering af skriftlige opgaver, til den af læreren eller skolen meddelte frist, medfører registrering i Lectio. Der er dog følgende særlige regler, når det gælder skriftlige opgaver (gælder ikke eksamensopgaver).

  • En opgave, der ikke er afleveret til den udmeldte frist, markeres som manglende.
  • En elev kan undtagelsesvis, af læreren, få dispensation fra den udmeldte frist. Læreren kan godkende en senere aflevering, der senest skal ske i den lektion, hvor klassen/holdet i øvrigt får opgaverne tilbage. 
  • En opgave der, efter klar aftale med læreren, afleveres, senest i den lektion, hvor resten af klassen/holdet får de rettede opgaver tilbage, godskrives som afleveret i Lectio.
  • En opgave, der efterfølgende stadig mangler at blive afleveret, godskrives aldrig.

  Såfremt en elev insisterer på at aflevere en opgave efter ovenstående seneste frist, da skal læreren modtage opgaven og rette den (give eleven en evaluering af opgaven). Opgaven skal således indgå i lærerens samlede evaluering af den pågældende elevs standpunkt, men opgaven bliver ikke af den grund godskrevet i forhold til fraværsopgørelsen.
  Registreringen finder altid sted hurtigst muligt.

 • IT-politik. Din færden på nettet kan spores.

  Vi har en fornuftig og god IT-kultur og det er ikke noget problem at færdes lovligt, forsvarligt og sikkert på nettet. Gældende lovgivning gør det dog nødvendigt at tydeliggøre, hvilket ansvar vi har, når vi bruger skolens net. Derfor som en del af vores gymnasiums studie- og ordensregler gælder følgende:

  Krav til brugere af skolens netværk

  • Personlige adgangskoder, der giver adgang til skolens netværk, servere eller andre IT ydelser, er netop personlige og må ikke deles med andre.
  • Brug af skolens netværk og andre it-ydelser skal ske inden for lovens og skolens rammer.
  • Fildeling af materiale, som er beskyttet af regler og love om ophavsret eller copyright må ikke forekomme. Undgå derfor at bruge fildelings programmer såsom Bittorrent, eDonkey, Kazaa, Bearshare, Limewire og lign. på skoles net.
  • Man må ikke tvinge sig adgang til andre personers eller organisationers netværk eller computere (hacking). Hvor det ikke eksplicit er tilladt, er det heller ikke tilladt at skjule sin identitet på nettet, som fx bruge en anden brugers brugernavn eller adgangskode.
  • Det er ikke tilladt at gemme eller installere software eller materiale, der ikke er relevant for undervisningen eller er ulovligt, på skolens computere. Er man i tvivl, skal man spørge skolens IT-personale.
  • Det er ikke tilladt at give andre adgang til den software, skolen har købt til elever og lærer. Det er fx ikke tilladt at linke til skolens downloadside, give softwaren videre til familie, venner eller bekendte, uploade softwaren på en filserver eller gemme softwaren på et flytbart medie såsom en usb-pen eller en ekstern harddisk.
  • Det er ikke tilladt at ændre på opsætningen på skolens computere eller udøve hærværk på skolens IT.
  • Man skal have et fungerende antivirus program på sin bærbar, når man logger på skolens netværk. Det er godt for din og andres sikkerhed.
  • Vi kræver god opførsel på nettet. Vi tillader ikke mobning!


  Konsekvens ved overtrædelse af IT-regler eller uacceptabel brug af IT-miljøet
  Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner fra skolens side eller i grovere tilfælde føre til politianmeldelse. Sanktioner kan ske i form af en skriftlig eller mundtlig advarsel eller ved bortvisning fra skolen.

  Gode råd
  Med andre ord må man ikke gøre noget ulovligt på skolens netværk. Hvis du er usikker på, hvordan du i praksis undgår det, kan du få hjælp hos skolens IT-afdeling. De kan også hjælpe dig med at løse de problemer, du kunne få med din bærbare computer. Da stort set alle elever benytter deres egen computer på skolen hver dag, kender IT-afdelingen til de fleste problemstillinger vedr. brug af bærbare computere på gymnasiet.

  Snyd er misbrug af både elevtid og lærertid!
  Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, som man ikke selv har lavet, Det er ikke forkert at citere andre, men det afgørende er, om man ærligt har givet til kende, hvad man har gjort. Derfor skal der være klar og tydelig kildehenvisning. Kvaliteten af egen indsats vil indgå i bedømmelsen af opgave besvarelsen.

  Skolen benytter sig af et scanningsprogram, som hurtigt, sikkert og præcist kan identificere opgavesnyd.

  Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst tages det følgende år.

  Konsekvenser af snyd:

  • Ved total afskrift regnes besvarelsen for ikke-afleveret og indgår i forsømmelses­opgørelsen.
  • Ved delvis afskrift vurderer læreren vurderer, om snyderiet har et så begrænset omfang, at den selvstændige del af besvarelsen kan bedømmes. Læreren kan også bede eleven om at skrive dele af opgaven om med angivelse af kilder. 

  I gentagelsestilfælde og efter advarsel kan snyd medføre:

  • Mistet ret til at gå til eksamen i et fag, hvilket betyder, at eleven skal op i faget som selvstuderende i det følgende skoleår.
  • Bortvisning fra uddannelsen.
 • Regler for ekskursioner og studieture

  Fælles aftale og spilleregler for alle ekskursioner og studierejser.

  Alle studieture og ekskursioner har såvel et fagligt som et socialt sigte. Det handler om at se verden med faglige øjne, men det handler også om, at vi gør det sammen. Derfor er det en selvfølge, at vi alle sammen opfører os ordentligt og tager hensyn til hinanden, såvel som til de mennesker, vi besøger.

  Alle der er på tur sammen med gymnasiet, repræsenterer altid skolen og skal gøre det på bedste vis.

  Alle skolens almindelige studie- og ordensregler gælder, og dertil knyttes nedenstående retningslinjer specifikt til ekskursioner og studierejser:

  • Der tages hensyn til andre rejsende.
  • Lærerens eller rejselederens anvisninger skal altid følges.
  • Vi deltager aktivt og konstruktivt i programmet for turen.
  • I den tid, der ikke er programlagt, tager vi ansvar for hinanden og følges ad i større eller mindre grupper.
  • Ingen går alene om aftenen.
  • Alle er på hotellet hver aften og registreres af lærerne efter deres anvisning.

   

  Særligt vedrørende alkohol og rusmidler

  • Alle flere-dages ekskursioner og studierejser er alkohol- og rusmiddelfrie.

   

  Sanktioner

  • Brud på reglerne vil resultere i sanktioner. Såfremt der sker brud på reglerne, vil sanktioner, efter gældende regler, bringes i anvendelse efter hjemkomst fra ekskursionen eller studieturen. Baggrunden for sanktioner er altid en skriftlig afrapportering fra lærerne til rektor.
 • Klager og retningslinjer

  Der er mulighed for at klage over enhver afgørelse, som rektor træffer. Klagen skal formuleres skriftligt og sendes til rektor senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt.

  Du har ved samme procedure mulighed for at klage over en bedømmelse af en eksamenspræstation. Imødekommes klagen, kan der blive tale om ombedømmelse eller aflæggelse af ny prøve. Ombedømmelse kan føre til en lavere karakter.

  Du er altid velkommen til at kontakte rektor for yderligere vejledning i forhold til afgivelse af klage.