FÆLLESBILLEDE.JPG Respekt Lige.png

Studie- og ordensregler

På vores gymnasium skal vi alle sammen opføre os ordentligt og samarbejde om arbejdet på skolen. Vi behandler hinanden med respekt og med anerkendelse af den autoritet, der ligger hos skolen, og det ansvar der ligger hos den enkelte for at opfylde den opgave, man har. 

Bagved skolens studie- og ordensregler ligger naturligvis jura, og i det følgende vil du i detaljer kunne læse mere herom. Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 1222 af 04/12/2006). Vi ønsker at involvere eleverne alsidigt i skolens liv i både faglige, kreative og sociale sammenhænge. En god uddannelse bliver til i et samarbejde ud fra den holdning, at alle har ansvar for et vellykket forløb. 

Det er en selvfølge, at eleverne respekterer og tager hensyn til hinanden, anvender en sober kommunikationsform og behandler bygning og inventar ordentligt. Almindelige regler for god opførsel i samvær med andre gælder også på skolen. Og det er en selvfølge, at mobning, tyveri, hærværk og vold er helt udenfor det acceptable og vil udløse hårde sanktioner, herunder muligvis bortvisning, fra skolens side. Uden for skolen gælder reglerne også, når man deltager i en aktivitet med tilknytning til skolen. Alle regler, henstillinger og instrukser fra skolen og skolens personale skal følges.

Det er en selvfølge, at eleverne respekterer og tager hensyn til hinanden, anvender en sober kommunikationsform og behandler bygning og inventar ordentligt!

Eleverne har i øvrigt ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Tilsidesættes reglerne, medfører det normalt en advarsel. Ved gentagne eller meget alvorlige overtrædelser vil alvorligere sanktioner blive bragt i anvendelse.
Jf. bekendtgørelsens § 7. 

Skolen er altid røgfri. Som følge af stramningen af Rygeloven i 2012 er al rygning forbudt både indendørs og på skolens udendørsarealer. Mad og drikke må kun spises på opholdsarealet, hvor man naturligvis rydder op efter sig selv og smider affald i de opstillede skraldespande.

Mad og drikke hører ikke hjemme i forbindelse med undervisningen, dog kan læreren i særlige tilfælde dispensere fra denne regel. Det er tilladt at medbringe vandflaske til undervisningen. 

Mobiltelefoni er normalt ikke tilladt i undervisningstiden. I lokaler, hvor der afholdes eksamen eller årsprøve, er det ikke tilladt at medbringe mobiltelefon. Indtagelse af alkohol er altid forbudt, med mindre der er givet særlig tilladelse. Det gælder fx ved caféer og fester. Enhver form for handel med eller indtagelse af narkotiske stoffer/hash medfører øjeblikkelig bortvisning! Skolens inventar skal behandles med omhu. Skolen udlåner rutinemæssigt undervisningsmateriale til eleverne. Al udlån skal registreres. Det er elevens ansvar, at materialet behandles med omhu, og at det mod forlangende afleveres til skolen igen. Bortkomne bøger eller lignende skal erstattes. Vi anbefaler, at der skrives lånernavn i lånte bøger.

 

 • Hvad vil det sige at være studieaktiv?

  Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i lektionerne, deltagelse i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og uden for skolen, samt aflevering af opgavebesvarelser af acceptabel kvalitet.

  I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglæreren, hvilke betingelser (fx i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelse), der gælder for opfyldelse af mødepligten. 

  I tilfælde af aflyste moduler sikrer skolen så vidt muligt, at der foregår faglig aktivitet, eller at undervisningen flyttes eller etableres på et senere tidspunkt.

  Skolen kan med dags varsel placere undervisning på skoledagene i tidsrummet 8:05-15:15. Med lidt længere varsel kan skoledagen planlægges til og med 6. lektion, der slutter kl. 16.50. Alt fravær registreres uanset årsag! Eleverne skal efter ethvert fravær, for hver enkelt lektion, angive fraværsårsag i Lectio. 

  Forsømmelighed med hensyn til aflevering af skriftlige opgaver, til den af læreren eller skolen meddelte frist, medfører registrering i Lectio. Der er dog følgende særlige regler, når det gælder skriftlige opgaver (gælder ikke eksamensopgaver).

  • En opgave, der ikke er afleveret til den udmeldte frist, markeres som manglende.
  • En elev kan undtagelsesvis, af læreren, få dispensation fra den udmeldte frist. Læreren kan godkende en senere aflevering, der senest skal ske i den lektion, hvor klassen/holdet i øvrigt får opgaverne tilbage. 
  • En opgave der, efter klar aftale med læreren, afleveres, senest i den lektion, hvor resten af klassen/holdet får de rettede opgaver tilbage, godskrives som afleveret i Lectio.
  • En opgave, der efterfølgende stadig mangler at blive afleveret, godskrives aldrig.

  Såfremt en elev insisterer på at aflevere en opgave efter ovenstående seneste frist, da skal læreren modtage opgaven og rette den (give eleven en evaluering af opgaven). Opgaven skal således indgå i lærerens samlede evaluering af den pågældende elevs standpunkt, men opgaven bliver ikke af den grund godskrevet i forhold til fraværsopgørelsen.
  Registreringen finder altid sted hurtigst muligt.

 • Fravær og lægeerklæring

  Årsagen til fraværet er relevant, når skolens ledelse konkret vurderer, hvorvidt der skal gribes ind. Dermed kan der tages hensyn til omfattende sygdom eller andet handicap. Der kan i disse særlige tilfælde efter behov aftales kompenserende undervisning. Fravær fra undervisning, kan være af et sådant omfang, at der ikke kan gives en faglig forsvarlig årskarakterer. I forlængelse heraf vil det blive vurderet, om der kan indstilles til prøve. 

  Der kan, i forbindelse med fravær, som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræves udtalelse fra læge/hospital eller en lægeerklæring. Eleven skal selv betale for en sådan erklæring.

  I specielle tilfælde kan en elev i løbet af gymnasietiden fritages (fx i idræt). Det vil betyde, at der ikke kan gives årskarakter i faget. Elever, der fritages fra idræt fra starten af gymnasietiden, skal gennemføre et andet fag på C-niveau. Faget idræt har, med dette fags krav til elevens fysiske muligheder, behov for en særlig forståelse af, hvordan man som elev er studieaktiv. Da faget idræt udover den fysiske deltagelse i øvelserne også har en betragtelig teoretisk side, kan eleven godt deltage i store dele af undervisningen på trods af en given fysisk skade. I samråd med idrætslærerne vil eleven få anvisning af, hvordan eleven kan deltage. 

  Fravær i faget idræt vil blive ført, når eleven ikke deltager aktivt i undervisningen. For at kunne deltage aktivt i undervisningen kræves det, at eleven er omklædt til idrætstøj. Har du en synlig skade, som du kan forevise, føres der ikke fravær. Det kræver stadig at du møder op til lektionen og deltager i det omfang, det er muligt. Fx hvis du har et forstuvet håndled, kan du i samråd med idrætslæreren finde aktiviteter, du kan udføre. 

  Ved langvarig skade, hvor eleven over en længere periode kun kan deltage delvist eller helt skal fritages fra idrætsundervisningen, kræves en lægeerklæring. På samme måde som ovenfor deltager eleven så vidt det er muligt i undervisningen. Ofte er det muligt at eleven arbejder med genoptræningsøvelser eller lignende knyttet til den konkrete skade. Dvs. har du en lægeerklæring på en langvarig skade, kan du undgå fravær ved at møde op til lektionerne og deltage i det omfang, det er muligt.

  Der gives en kopi af lægeerklæringen til både idrætslæreren og til studievejlederen (via kontoret).

   

  Du finder måltal for fravær under dokumentation.

 • Sanktioner - hvad kan forsømmelser føre til?

  Hvis skolens ledelse skønner, at deltagelsen ikke er tilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale. Hvis det ikke løser problemet, gives en sindet skrivelse, der er en orientering om forventet iværksættelse af sanktion, og dernæst en skriftlig advarsel (som vedrørende elever under 18 år sendes til forældrene) med angivelse af mulige konsekvenser, hvis adfærden ikke ændres.

  De mulige konsekvenser er:

  • Afbrydelse af din SU som en konsekvens af lav studieaktivitet.
  • Henvise dig til aflæggelse af alle mulige eksamener i kommende eksamenstermin.
  • Samtidig tab af årskarakterer.
  • Fortabelse af retten til at gå til eksamen i fag med stort fravær.
  • Fortabelse af mulighederne for oprykning til næste klassetrin. 

  De to sanktioner, ”Mistet ret til at gå til eksamen” og ”Bortvisning fra uddannelsen” kan også komme på tale, hvis adfærden i undervisningssammenhæng ikke er acceptabel.

  Forsømmelserne opgøres for hvert skoleår og overføres ikke til det følgende år. Elever, der har fået en skriftlig advarsel, kan det følgende år få en advarsel uden forudgående samtale.

 • IT-politik. Din færden på nettet kan spores.

  Vi har en fornuftig og god IT-kultur og det er ikke noget problem at færdes lovligt, forsvarligt og sikkert på nettet. Gældende lovgivning gør det dog nødvendigt at tydeliggøre, hvilket ansvar vi har, når vi bruger skolens net. Derfor som en del af vores gymnasiums studie- og ordensregler gælder følgende:

  Krav til brugere af skolens netværk

  • Personlige adgangskoder, der giver adgang til skolens netværk, servere eller andre IT ydelser, er netop personlige og må ikke deles med andre.
  • Brug af skolens netværk og andre it-ydelser skal ske inden for lovens og skolens rammer.
  • Fildeling af materiale, som er beskyttet af regler og love om ophavsret eller copyright må ikke forekomme. Undgå derfor at bruge fildelings programmer såsom Bittorrent, eDonkey, Kazaa, Bearshare, Limewire og lign. på skoles net.
  • Man må ikke tvinge sig adgang til andre personers eller organisationers netværk eller computere (hacking). Hvor det ikke eksplicit er tilladt, er det heller ikke tilladt at skjule sin identitet på nettet, som fx bruge en anden brugers brugernavn eller adgangskode.
  • Det er ikke tilladt at gemme eller installere software eller materiale, der ikke er relevant for undervisningen eller er ulovligt, på skolens computere. Er man i tvivl, skal man spørge skolens IT-personale.
  • Det er ikke tilladt at give andre adgang til den software, skolen har købt til elever og lærer. Det er fx ikke tilladt at linke til skolens downloadside, give softwaren videre til familie, venner eller bekendte, uploade softwaren på en filserver eller gemme softwaren på et flytbart medie såsom en usb-pen eller en ekstern harddisk.
  • Det er ikke tilladt at ændre på opsætningen på skolens computere eller udøve hærværk på skolens IT.
  • Man skal have et fungerende antivirus program på sin bærbar, når man logger på skolens netværk. Det er godt for din og andres sikkerhed.
  • Vi kræver god opførsel på nettet. Vi tillader ikke mobning!


  Konsekvens ved overtrædelse af IT-regler eller uacceptabel brug af IT-miljøet
  Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner fra skolens side eller i grovere tilfælde føre til politianmeldelse. Sanktioner kan ske i form af en skriftlig eller mundtlig advarsel eller ved bortvisning fra skolen.

  Gode råd
  Med andre ord må man ikke gøre noget ulovligt på skolens netværk. Hvis du er usikker på, hvordan du i praksis undgår det, kan du få hjælp hos skolens IT-afdeling. De kan også hjælpe dig med at løse de problemer, du kunne få med din bærbare computer. Da stort set alle elever benytter deres egen computer på skolen hver dag, kender IT-afdelingen til de fleste problemstillinger vedr. brug af bærbare computere på gymnasiet.

  Snyd er misbrug af både elevtid og lærertid!
  Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, som man ikke selv har lavet, Det er ikke forkert at citere andre, men det afgørende er, om man ærligt har givet til kende, hvad man har gjort. Derfor skal der være klar og tydelig kildehenvisning. Kvaliteten af egen indsats vil indgå i bedømmelsen af opgave besvarelsen.

  Skolen benytter sig af et scanningsprogram, som hurtigt, sikkert og præcist kan identificere opgavesnyd.

  Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst tages det følgende år.

  Konsekvenser af snyd:

  • Ved total afskrift regnes besvarelsen for ikke-afleveret og indgår i forsømmelses­opgørelsen.
  • Ved delvis afskrift vurderer læreren vurderer, om snyderiet har et så begrænset omfang, at den selvstændige del af besvarelsen kan bedømmes. Læreren kan også bede eleven om at skrive dele af opgaven om med angivelse af kilder. 

  I gentagelsestilfælde og efter advarsel kan snyd medføre:

  • Mistet ret til at gå til eksamen i et fag, hvilket betyder, at eleven skal op i faget som selvstuderende i det følgende skoleår.
  • Bortvisning fra uddannelsen.
 • Behandling af personoplysninger

  Som studerende på vores gymnasium skal du være opmærksom på, hvordan du behandler egne og andres personoplysninger. Personoplysninger kan fx være billeder og personlige beskeder. Du skal således være opmærksom på, at det kan være strafbart at dele personlige billeder af din medstuderende uden deres samtykke. Du skal også være opmærksom på, at det kan være strafbart at dele dine medstuderendes personlige beskeder uden deres samtykke. I en hverdag med let tilgængelighed til sociale medier som Facebook og Instagram kan man let komme til at dele personoplysninger, som man I første omgang tænker, er harmløse.

  Vi behandler desuden en række personoplysninger om dig, som en del af dit studie på gymnasiet. Skanderborg Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet nedenfor. Hvis du som elev eller dine forældre/værge(r) har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, kan du kontaktes via post@skanderborg-gym.dk eller telefon 86 52 23 33, ligesom gymnasiets eksterne databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes via dpo@sg.dk eller telefon 50 59 39 36.

   

  Nedenfor kan du læse mere om personoplysninger.

   

  Optagelsesbrev

  Hvilke personoplysninger behandles?

  På hvilket grundlag behandles personoplysninger?

  Hvilke rettigheder har du som registreret hos Skanderborg Gymnasium?

  Hvad er Skanderborg Gymnasiums persondatapolitik?

  Hvordan laver vi en riskovurdering?

  Hvad gør vi ved brud på persondatasikkerheden?

  Videoovervågning

 • Klager og retningslinjer

  Der er mulighed for at klage over enhver afgørelse, som rektor træffer. Klagen skal formuleres skriftligt og sendes til rektor senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt.

  Du har ved samme procedure mulighed for at klage over en bedømmelse af en eksamenspræstation. Imødekommes klagen, kan der blive tale om ombedømmelse eller aflæggelse af ny prøve. Ombedømmelse kan føre til en lavere karakter.

  Du er altid velkommen til at kontakte rektor for yderligere vejledning i forhold til afgivelse af klage.

 • Regler for ekskursioner og studieture

  Fælles aftale og spilleregler for alle ekskursioner og studierejser.

  Alle studieture og ekskursioner har såvel et fagligt som et socialt sigte. Det handler om at se verden med faglige øjne, men det handler også om, at vi gør det sammen. Derfor er det en selvfølge, at vi alle sammen opfører os ordentligt og tager hensyn til hinanden, såvel som til de mennesker, vi besøger.

  Alle der er på tur sammen med gymnasiet, repræsenterer altid skolen og skal gøre det på bedste vis.

  Alle skolens almindelige studie- og ordensregler gælder, og dertil knyttes nedenstående retningslinjer specifikt til ekskursioner og studierejser:

  • Der tages hensyn til andre rejsende.
  • Lærerens eller rejselederens anvisninger skal altid følges.
  • Vi deltager aktivt og konstruktivt i programmet for turen.
  • I den tid, der ikke er programlagt, tager vi ansvar for hinanden og følges ad i større eller mindre grupper.
  • Ingen går alene om aftenen.
  • Alle er på hotellet hver aften og registreres af lærerne efter deres anvisning.

   

  Særligt vedrørende alkohol og rusmidler

  • Alle flere-dages ekskursioner og studierejser er alkohol- og rusmiddelfrie.

   

  Sanktioner

  • Brud på reglerne vil resultere i sanktioner. Såfremt der sker brud på reglerne, vil sanktioner, efter gældende regler, bringes i anvendelse efter hjemkomst fra ekskursionen eller studieturen. Baggrunden for sanktioner er altid en skriftlig afrapportering fra lærerne til rektor.
 • Bekendtgørelse om studie- og ordensregler

 • Ordensregler om forebyggelse af brand