Værdier.png Vær dig selv lige.png

Vores grundlæggende værdier

Vores grundværdier

Faglighed, samarbejde, udvikling, selvstændighed, åbenhed, tillid og gensidig respekt er vores grundværdier, og er det centrale udgangspunkt for skolens virke. Vi tror på, at kun ved aktivt at efterleve og bygge op omkring vores værdier er det muligt at fastholde og tiltrække et veluddannet, dygtigt og engageret personale, der sammen med ledelsen arbejder for, at skolen skal være en dynamisk og attraktiv arbejdsplads.

Vores medarbejdere

Med respekt for den politisk bestemte opgave, skolen skal løse, er visioner, handleplaner og personalepolitik bygget op omkring troen på, at det er afgørende i det daglige arbejde reelt at kunne være:

 • selvstændig, initiativrig og ansvarsfuld
 • aktivt deltagende i de beslutningsprocesser, man involveres i
 • tillidsfuld, åben og respekterende i forhold til kollegers arbejde uanset placering i organisationen
 • i udvikling, både personligt og fagligt

Den attraktive arbejdsplads

Vi mener, at den attraktive arbejdsplads er præget af trivsel, tryghed i ansættelsen, udvikling og ansvarlighed. Herigennem sikres høj kvalitet i arbejdet, så Skanderborg Gymnasium fremstår som et attraktivt uddannelsestilbud for de unge.

Faglig og personlig udvikling

Ligeledes er det skolens ønske, at alle ansatte får mulighed for faglig og personlig udvikling, så de er i stand til at varetage både nuværende og fremtidige arbejdsopgaver effektivt og tilfredsstillende for sig selv og for skolen. Skolen lægger vægt på, at de daglige arbejdsopgaver foregår i et sundt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk, hvor motivation og information er i top, og hvor den enkelte medarbejder føler tryghed og arbejdsglæde i ansættelsen.

 • Sådan arbejder vi

  En af Skanderborg Gymnasiums værdier er, at alle skal være aktivt deltagende i de beslutningsprocesser, man involveres i. For alle elever gælder det derfor, at de reelt har indflydelse på valg af emner i de enkelte fag og på undervisningsformerne, samt at eleverne har mulighed for at deltage i debatten om skolelivet som helhed.

  Vi mener, at en forudsætning for et vellykket skolearbejde er, at alle er motiverede for at lære, og at eleverne betragter arbejdet som noget, der skal gøres professionelt. Som elev har man ansvar, ikke bare for sin egen uddannelse, men også for kammeraternes. Samspillet omkring det faglige arbejde foregår på flere planer. Det være sig i klassen, mellem lærer og elever og mellem eleverne indbyrdes, og netop det faglige samarbejde er afgørende for det udbytte, den enkelte elev får med fra timen. Derfor er det indlysende, at man skal:

  • møde op hver dag
  • forberede sig til timerne
  • deltage aktivt i undervisningen
  • overholde spillereglerne for arbejdet i timerne


  Hele skolen, elever, lærere, administrative og tekniske medarbejdere samt ledelse er alle vigtige medspillere i den daglige virkelighed, som gymnasiet er. For at få et godt billede af gymnasiets dagligdag kan du med fordel se skolens skemaprogram Lectio ved at vælge en klasse eller et hold. Her kan du se skolens lektionsstruktur og se de enkelte klassers timer hen over ugerne.

  Vi udarbejder løbende et stort informationsmateriale. Elever modtager stadig en del papir, men via Lectio og ikke mindst hjemmesiden her, kan man som elev og medarbejder hele tiden finde det relevante materiale om undervisningen, eksamen og alle de andre aktiviteter der er på gymnasiet.

  Skanderborg Gymnasium er med et helt nyt IT-system for alvor på vej ind i en ny tid. Alle lærerne er dygtige brugere af mange forskellige IT-værktøjer. Dertil kommer skolens bevidste prioritering af IT-vejledning og helt konkret hjælp og vejledning til eleverne. Vi har valgt at sikre en daglig og hurtig servicefunktion til eleverne der som hovedregel medbringer deres egen bærbare pc eller mac.

 • Social kapital

  Tillid

  En vidensarbejdsplads, som et gymnasium, er kendetegnet ved en positiv social kapital. Den overordnede holdning er, at uden en stærk social kapital vil der hverken kunne eksistere kollegiale fællesskaber af reel betydning for opgaveløsningen, eller pågå seriøs og vedkommende undervisning. En skole er bygget på tilliden til, at alle i skolen aktivt indgår i forpligtende relationer. På disse vilkår er Skanderborg Gymnasiums værdier fastlagt og målet med den enkeltes virke. Med respekt for den politisk bestemte opgave, skolen skal løse, er det afgørende for den enkelte elev, lærer, det øvrige personale samt ledelsen i det daglige arbejde reelt at kunne være:

  • selvstændig, initiativrig og ansvarsfuld
  • aktivt deltagende i de beslutningsprocesser, man involveres i
  • tillidsfuld, åben og respekterende i forhold til kollegers arbejde uanset placering i organisationen
  • i udvikling, personligt og fagligt

  Værdierne skal i praksis afspejles i alle arbejdsrelationer, uanset om der er tale om forholdet mellem lærer og elev, indbyrdes mellem lærere og øvrige medarbejdere eller for alle parter i forhold til ledelsen. 

  Trivsel

  Helt grundlæggende skal man holde af sit arbejde for at trives.  Skanderborg Gymnasium er det afgørende at  teamsamarbejde, tværfagligt samarbejde og faggruppesamarbejde
  til fortsat at udvikle sig. Vi tror ikke, at dette bliver rigtigt godt, med mindre vi sikrer gode sociale relationer lærere imellem og imellem lærerne og de øvrige personalegrupper. Faggruppearbejde, teamarbejde eller lignende er professionelle netværk, der ligesom netværk, der
  ligger udenfor skolen, skal plejes. Det er dog vigtigt, at disse
   netværk også plejes som de sociale
  og personlige størrelser, de også er.
  Gode sociale relationer eller formelle netværk man kan stole på, og som man trygt kan tale med. Men de kommer ikke af sig selv.
  Det fordrer opbakning om skolens sociale
  arrangementer, og en bred understøttelse af dette arbejde. Vi ser det som et sundhedstegn for skolen, at der er personer, der aktivt arbejder fordisse aktiviteter.

  Det er understøttende for arbejdsglæden og dermed for resultatet, at alle medarbejdere  skolen reelt oplever sig som medansvarlige for skolens samlede virke.  Skanderborg Gymnasium er vores succes målt med elevernes læring og udvikling. 
  Men samtidig er succes også udtrykt ved, at vi sam-men finder de bedste løsninger.
  Bedste løsninger kan handle om alt fra vidensdeling mellem lærere, den mest hensigtsmæssige skema-struktur,mest fornuftige indkøb af undervisningsmaterialer til fælles kørsel til et kursus. Intet er i den sammenhæng for småt, og intet er for stort.