IMG_2752.JPG (1) 76909731_1173100602885440_4277840903453802496_o.jpg

Eksamen & Prøver

Her finder du relevant information om prøver og eksamen på vores gymnasium.

Undervisningsbeskrivelser findes via Lectio. Har du spørgsmål til prøver og eksamen på vores gymnasium kan du rette henvendelse til Jakob Peter Thomsen (th@skanderborg-gym.dk)

 • Eksamens- og prøveperioder

  Mundtlige og skriftlige eksamener og årsprøver afholdes i maj og juni efter 1.g (kun mundtlige), 2.g og 3.g. Eksamensperioden er typisk fra uge 21 til uge 25. Desuden afholdes der sygeeksamen og -årsprøver i august det efterfølgende skoleår.

  Terminsprøver er interne skriftlige prøver i 2.g og 3.g, som skal forberede dig på de skriftlige eksamener. Det er obligatorisk at deltage i terminsprøverne. Der afholdes terminsprøver i starten af januar.

  I 3.g skal du skrive en større skriftlig opgave (SRP) i løbet af to uger inden for perioden fra 1. marts til 15. april. Du skal med udgangspunkt i den større skriftlige opgave (SRP) til en mundtlig eksamen i maj/juni. Det er vigtigt at den skriftlige opgave (SRP) opfylder de formelle krav for at man som elev kan blive indstillet til SRP-eksamen i maj/juni.

 • Antal eksamener og udtræk

  En studentereksamen består ud over årskarakterer i dine fag af en række eksamener. 

  Hvis du har 4 A-fag skal du have 10 eksamener, hvoraf mundtlig eksamen med udgangspunkt i studieretningsprojektet (SRP) og skriftlig dansk er obligatoriske eksamener. 

  Hvis du har 5 A-fag skal du have 11 eksamener inklusiv mundtlig eksamen med udgangspunkt i SRP og skriftlig dansk. 

  De resterende eksamener udtrækkes blandt dine fag, hvoraf der skal være minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige eksamener.  

  Du skal have afsluttet 3 eksamener efter 2.g. Det er kun prøver på det højeste niveau, man har faget, der tæller. Dvs. har man været til eksamen i et fag i 1.g - og vælger dette som valgfag i 3.g - tæller 1.g prøven ikke med i de 10. 

  I A-niveau fag med skriftlig og mundtlig karakter skal du til enten en skriftlig eller mundtlige eksamen. Du kan godt risikere at komme til både en skriftlig og mundtlig eksamen i det samme A-fag. Det eneste A-niveau fag, der ikke har en skriftlig og mundtlig karakter er historie. Historie er det eneste A-fag, som du er ikke er sikker på at skulle til eksamen i. 

  Det er undervisningsministeriet (UVM), der fastlægger i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen, der gør eleverne bekendt med i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj. Eksamensplanen kan ses i Lectio og justeres løbende i hele eksamensperioden. Det er meget vigtigt at følge med i eksamensplanen i Lectio.

  Er du elev på gymnasiet, er du automatisk tilmeldt eksamener og prøver.

 • Termins-, årsprøver og skrivedage

  Du skal til minimum 5 interne prøver i løbet af din studietid. Interne prøver kan være terminsprøver, årsprøver eller skrivedage.

  Terminsprøver er skriftlige prøver i afsluttende fag, som ligner den skriftlige eksamen, du kan komme til i det pågældende fag. Du skal til terminsprøve i de afsluttende fag, du kan komme til skriftlig eksamen i. Der afholdes terminsprøver i 2.g og 3.g (uge 1og 2).

  Årsprøver er interne skriftlige eller mundtlige prøver i fortsætterfag (ikke-afsluttende fag). Det kan være en mundtlig prøve i fysik B-niveau i 1.g. Årsprøver afholdes i eksamensperioden i maj/juni.  

  Skrivedage minder om terminsprøver med den forskel, at du har mulighed for at spørge din lærer om hjælp under prøven. Formålet med skrivedage er både at klargøre dig til en mulig skriftlig eksamen og at træne dine skriftlige evner i det pågældende fag. 

   Obligatoriske interne prøver i 1.g

  • skrivedag matematik A
  • mdt. årsprøve matematik B
  • Dansk-/historieopgaven (skr. opgave)

  Obligatoriske interne prøver i 2.g

  • skr. årsprøve dansk A
  • skr. årsprøve samfundsfag A
  • skr. årsprøve musik A
  • mdt. årsprøve matematik A
  • skrivedag engelsk A
  • skrivedag tysk 
  • mdt. prøve i almen studieforberedelse (AT)
  • terminsprøve i matematik B (alle elever, uanset om de fortsætter med mat A i 3.g)
  • terminsprøve engelsk B (alle elever, uanset om de fortsætter med eng A i 3.g)
  • studieretningsopgaven (SRO - skriftlig opgave)

  Obligatoriske interne prøver i 3.g

  Terminsprøve i alle afsluttende A-fag:

  • biologi A 
  • bioteknologi A
  • dansk A
  • fransk A 
  • fysik A 
  • kemi A 
  • matematik A 
  • musik A 
  • samfundsfag A 
  • spansk A 
  • tysk A 
  • engelsk A

  I 1.g og 2.g har du desuden mulighed for at komme til mundtlige årsprøver i fag, som du ikke afslutter. Er du startet på gymnasiet efter den 1. august 2017 skal du fx til årsprøve i alle dine studieretningsfag, som er på minimum B-niveau. 

 • Regler vedrørende eksamen

  For at kunne indstilles til eksamener og dermed blive student er det et krav, at du har fulgt undervisningen. Således er det f.eks. et krav at du gennemfører forløbet i 1.g der munder ud i dansk-/historieopgaven (DHO) for at kunne blive indstillet til fremtidige eksamener. 

  Det er en betingelse for adgang til en eksamen, at de formelle krav til opgaver og projekter er opfyldt. Du kan f.eks. ikke blive indstillet til mundtlig eksamen i studieretningsprojektet (SRP) hvis ikke du har afleveret et skriftligt produkt, der lever op til de formelle krav. 

  Uddrag fra eksamensbekendtgørelsen: 

  Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde (§9): En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. I visse tilfælde kan sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. Sygeeksaminer til sædvanlig skriftlig eller mundtlig eksamen ligger typisk i august.

  Hjælpemidler (§15): Under eksamen er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i reglerne for de enkelte uddannelser er fastsat begrænsninger. Faglæreren orienterer om evt. begrænsninger. Typisk er al form for kommunikation med omverdenen forbudt (undtagen ved forberedelse i et eller flere døgn). Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

  Afvikling af eksamen (§16): En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

  Eksamen afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

  At komme for sent eller udeblive (§17): En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en eksamen, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i eksamen. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge eksamen på et senere tidspunkt.

  Særlige prøvevilkår (§19): For elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af skolens læsevejleder.

  Snyd - at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (§20): En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til gymnasiet. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal gymnasiet bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven.

  Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes inden for et år, typisk i den efterfølgende termin maj-juni.

  Klageprocedure og klagefrister (kap. 10): Eksaminanden (eller ved eksaminander under 18 år: eksaminandens værge) kan indgive en individuel skriftlig klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftligt og senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen. Klik her for en beskrivelse af proceduren.

  Klagen kan omhandle eksaminations-grundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

 • Lokale regler for tilsyn under prøverne

  I henhold til ministeriets krav fører vi tilsyn under prøver og eksamener med det formål at udelukke, at du som elev kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller overtræder eksamensreglerne. På Skanderborg Gymnasium har vi grundlæggende tillid til, at vores elever ikke har intention om at snyde. Derfor er vores lokale tilsyn baseret på at lære eleverne, hvordan de undgår situationer, hvor der kan være tvivl om hvorvidt de har snydt. På Skanderborg Gymnasium har vi således følgende regler for tilsyn:

  • Vi gør brug af eksamensvagter til at tjekke, at eleven overholder de gældende lokale regler.

   

  • Til prøver uden hjælpemidler tjekker vagten, at der ikke ligger penalhus eller andre etuier fremme på bordet. Vagten kontrollerer, at der skrives på skolens papir, og at eleven ikke har ikke-tilladte hjælpemidler fremme på bordet.

   

  • Til prøver med hjælpemidler kontrollerer vagterne i løbet af den første time samtlige computere med det formål at sikre, at alle ikke-tilladte kommunikationsprogrammer på elevens computer er lukket ned. Det er elevens ansvar at sikre, at alle ikke-tilladte kommunikationsprogrammer er lukket ned - også i tilfælde hvor vagten overser et åbent og ikke-tilladt kommunikationsprogram. Vagttjekket er derfor en service, hvor eleven får hjælp til at lukke eventuelle åbne ikke-tilladte kommunikationsprogrammer, som eleven ikke selv har fået lukket ned.

   

  • Til prøver med hjælpemidler udføres der stikprøver efter første times servicetjek. I stikprøverne gennemgås udvalgte elevers computere med henblik på at sikre, at eleven ikke har åbne ikke-tilladte kommunikationsprogrammer. Opdages der et åbent ikke-tilladt kommunikationsprogram under års- og terminsprøver, vil eleven blive bortvist fra eksamenslokalet og skal gennemføre resten af prøven uden opsyn udenfor eksamenslokalet. Eleven bliver informeret om problemet ved det åbne kommunikationsprogram samt hvordan det lukkes ned til fremtidige prøver og/eller eksamener. Den bortviste elev vil få tildelt ekstra tid svarende til den tid, der går tabt i forbindelse med den forebyggende information om ikke-tilladte kommunikationsprogrammer. Elevens lærer vil blive informeret om bortvisningen. Elevens besvarelse vil fortsat blive bedømt, og der vil blive givet en karakter. Opdages der et åbent ikke-tilladt kommunikationsprogram under en eksamen, bedes eleven lukke programmet, og eleven vil modtage en advarsel.

   

  • Eventuel mistanke om snyd præsenteres først efter prøven eller eksamen er afviklet, og der er afgivet karakter.
 • Til censorer

  Skriftlige censorer

  Opgavebesvarelser med hjælpemidler skal hentes i netprøver. Det er også her, at der afgives karakterer. Opgaver uden hjælpemidler (engelsk, matematik, musik) scannes og sendes via mail. Herefter sender vi dem fysisk anbefalet med posten til den oplyste hjemmeadresse. Hvis der ikke er opgivet en hjemmeadresse sendes opgaver med hjælpemidler til din skoles adresse.

  Både de elektroniske opgaver med hjælpemidler samt de fysiske opgaver uden hjælpemidler vil være dig tilgængelig senest dagen efter eksamensdatoen. 

  Mundtlige censorer

  Rækkefølgerlister sendes fysisk til din skoles eller din egen adresse. Af rækkefølgelisten fremgår hvilke hold og fag du skal være censor i. Undervisningsbeskrivelser findes i Lectio.   

  Praktiske oplysninger:

  Gåafstand fra banegården til Skanderborg Gymnasium er 20 minutter. 

  Taxa kan bestilles på tlf.: 8651 0000.

  Parkering: Er P-pladsen Højvangens Torv optaget henvises til P-pladsen Kildevej 8.

  Overnatningsmuligheder: