foto 1.JPG foto 7.jpg

FF

Hvad er FF?
FF (Flerfaglige Forløb) er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

I de flerfaglige forløb arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.

Formålet med de flerfaglige forløb er at træne eleverne i at arbejde selvstændigt med at fordybe sig i faglige problemstillinger og områder.

Elevernes studiekompetence styrkes ved, at de arbejder selvstændigt med at fordybe sig i faglige problemstillinger og områder. Gennem skriftlig og mundtlig fremstilling skal eleverne lære at dokumentere, at de kan undersøge, formidle og diskutere en kompleks flerfaglig problemstilling.

FF på vores gymnasium

På Skanderborg Gymnasium er FF skemalagt med seks FF-forløb fordelt over de 3 år.

Det sidste FF-forløb afvikles i 3.g og er et eksamensforløb, som kaldes studieretningsprojektet (SRP). Eleverne skal skrive en større skriftlig opgaven på 15-20 normalsider i marts/april. I eksamensperioden i maj/juni skal eleverne forsvare deres skriftlige opgave til en mundtlig eksamination.